skat-sub

Moms og lønsumsafgift

Moms, told og afgifter kan for de fleste virksomheder være en væsentlig udgift i regnskabet, og belaster tilsvarende virksomhedernes likviditet.

Efterhånden, som selskabsskatterne gennem en årrække er blevet nedsat, og dette tilsyneladende ser ud til at fortsætte, rettes fokus i stigende grad mod moms, told og afgifter i jagten på at finde optimeringsmuligheder og besparelser.

Reglerne for moms, told og afgifter er et stort og kompliceret område, og kræver både specialviden, ressourcer og erfaring for at kunne sikre korrekt og optimal efterlevelse af gældende regler.

Reglerne for moms, herunder indberetnings- og dokumentationspligten, adskiller sig markant fra de skattemæssige regler og principper. Derfor er det ofte nødvendigt at foretage selvstændige momsretlige vurderinger af de enkelte transaktioner.

inforevisions assistance og rådgivning på dette område retter sig mod korrekt registrering og afregning af moms og lønsumsafgift, og – så vidt det er muligt – at begrænse betalingen af disse.

Kort om moms og lønsumsafgift

Udgangspunktet er, at salg af varer og tjenesteydelser er momspligtige. Denne momspligt fraviges dog for en række konkrete og specifikke varer og ydelser, bl.a. indenfor sundhed, uddannelse, personbefordring, i foreningsregi og på en stor del af det finansielle område.

Er virksomhedens aktiviteter momspligtige, giver dette mulighed for at fratrække momsen på virksomhedens driftsudgifter.

I de fleste tilfælde vil en momsfri aktivitet blive omfattet af reglerne for betaling af lønsumsafgift. Lønsumsafgiften er en afgift på virksomhedens lønudgifter. Særligt kompliceret bliver det, hvis virksomhederne samtidigt har både momspligtige og lønsumsafgiftspligtige aktiviteter.

Lønsumsafgiftssatsen, og metoden til opgørelse af grundlaget for beregningen af lønsumsafgiften, afhænger af en række forhold – bl.a. virksomhedens type og branche samt om der er ansatte.

På momsområdet har særligt de grænseoverskridende transaktioner og reglerne for omvendt betalingspligt påkaldt sig meget opmærksomhed i de senere år. Dette skyldtes blandt andet SKATs øgede fokus på området og den løbende udvidelse af EU-medlemskredsen. Endvidere har området for momspligt på salg af byggegrunde og nye bygninger påkaldt sig megen interesse efter indførelsen af momspligten i 2011, bl.a. fordi der ved salg af byggegrunde og nye bygninger ofte er tale om meget store beløb.

I det omfang vi ikke kan give et klart og entydigt svar på de rejste problemstillinger, har vi i inforevision stor erfaring med at anmode SKAT om bindende svar, så vi kan belyse de enkelte transaktioners konsekvenser.

Vores assistance og rådgivning dækker bl.a.:

 • Stillingtagen til momspligt eller momsfrihed
 • Korrekt registrering og frivillige registreringer
 • Grænseoverskridende transaktioner, leveringsstedsregler, omvendt betalingspligt
 • EU-salg uden moms / listeindberetning
 • Indberetningspligter og udfordringer ved disse
 • Momspligt ved køb og salg af fast ejendom, byggegrunde og nye bygninger
 • Byggemoms
 • Koncerninterne transaktioner
 • Momspligt ved varer og ydelser
 • Erhvervelsesmoms, importmoms og ydelsesmoms
 • Blandende momspligtige og momsfrie aktiviteter, herunder delvis fradragsret
 • Optimering af moms- og afgiftsbetaling
 • Momssandsynliggørelse og momsafstemning
 • Opsætning / tilretninger af kontoplan
 • Registrering for lønsumsafgift
 • Metodevalg og opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv holdt løbende ajour med bl.a. lovændringer, nye vejledninger og tidsfrister for indberetninger på afgiftsområdet.


Kontaktperson

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
MIC@inforevision.dk